De optocht in de Stationstraat (nu Leenderweg) (Brabantsche Illustratie - Collectie H. van Mierlo).
De optocht in de Stationstraat (nu Leenderweg) (Brabantsche Illustratie - Collectie H. van Mierlo). (Foto: )

Heemkundekring: De St. Antoniuskerk, deel 2

  Historie

Henk van Mierlo

In oktober 1921 wijdt mgr. A. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch- de nieuwe Antoniuskerk in. Dit is - midden in de tijd van het Rijke Roomse Leven - een evenement waar het hele dorp bij betrokken is. Een gebeurtenis die alleen al daarom uit historisch oogpunt aandacht verdient.

Valkenswaard - Bisschop Diepen wordt op woensdag 26 oktober 1921 rond drie uur ontvangen op de Nicolaaspastorie door deken Johannes Leenen en vele andere lokale geestelijken. Daarna wordt de bisschop officieel welkom geheten door burgemeester E. Kuijper en de voorzitter van de feestcommissie, sigarenfabrikant H. Snellens. Na aanbieding van bloemen door de 'mejuffrouwen' Bots en Koolen, neemt het geestelijke gezelschap plaats in diverse landauers om in optocht door Valkenswaard te trekken. In de stoet rijden verschillende praalwagens mee, zoals die van de RK Werklieden- en de RK Tabaksbewerkersbond. Verder geven tal van verenigingen - bijvoorbeeld de gilden en de drankbestrijdingsvereniging St. Nicolaas - acte de préséance en sieren diverse wagens met bruidjes de stoet op. Volgens het Eindhovensch Dagblad valt vooral de praalwagen van de RK Werkliedenvereniging op, een wagen die de paus 'verzinnebeeld' als vader der werklieden. De stoet trekt - begeleid door harmonie UNA - door diverse Valkenswaardse straten naar de nieuwe kerk. 'Honderden en honderden belangstellenden waren langs den weg geschaard, om hun Bisschop en verdere geestelijken te huldigen', aldus de krant. Er wordt gevlagd en tal van woningen en straten zijn versierd. Ook staan er op de route vijf erepoorten opgesteld.

Aangekomen in de Antoniuskerk zegent de bisschop de 'zoo talrijke menigte' die zich in het kerkgebouw verzameld heeft. Hij gaat daarna in op de 'groote beteekenis van de stichting der nieuwe kerk'. Na dit korte formele gedeelte kent het centrum een levendige drukte en de hele avond beweegt zich een 'belangstellende menigte' door de versierde straten die op diverse plaatsen 'fantastisch met lampions en electrische lampjes' zijn verlicht. De dag erna, op 27 oktober 1921, begint om elf uur een 'pontificale H. Mis' in een overvolle kerk die op het einde van de viering door de bisschop wordt ingezegend. Een aubade door zangvereniging De Volharding besluit de inzegening. Valkenswaard 'mag met eere op deze dagen terugzien', aldus de krant. Honderd jaar later is het Rijke Roomse Leven is echt verleden tijd. Kerken worden gesloten en soms afgebroken, zo ook in Valkenswaard waar in de afgelopen decennia de St. Jozef-, St. Jan- en St. Pauluskerk zijn gesloten en op de laatste na ook zijn afgebroken.

Meer berichten