Archiefbeeld van een wedstrijd op het Eurocircuit in Valkenswaard (Foto: Jurgen van Hoof).
Archiefbeeld van een wedstrijd op het Eurocircuit in Valkenswaard (Foto: Jurgen van Hoof).

Basis bestemmingsplan Eurocircuit vastgesteld

Algemeen 15 keer gelezen

VALKENSWAARD - Het kersverse college van burgemeester en wethouders zette vorige week dinsdag de volgende stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit-terrein. Het gaat om de vastgestelde definitieve ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Eurocircuit’, ook wel NRD genoemd. 

Het ontwerp heeft in het voorjaar vier weken ter inzage gelegen. Met de ingediende reacties is de NRD verder verbeterd. “De onderzoeken gaan nu echt van start. Stap voor stap zetten we koers richting het ontwerp bestemmingsplan dat naar verwachting verder vorm krijgt in het najaar”, zegt wethouder Theo Geldens.

Scherper beschrijven 

De NRD is de start van de Milieu Effect Rapportage (MER)-procedure volgens de Wet milieubeheer. Met de MER-procedure worden de milieueffecten bij de ruimtelijke procedure voor het Eurocircuit -terrein onderzocht. Voordat een Plan-MER kan worden opgesteld, moeten eerst de reikwijdte en het detailniveau worden bepaald. Daarvoor is de NRD opgezet. Hierop zijn zes zienswijzen ingediend tijdens de inzageperiode. Iedere reactie is uitvoerig bekeken. Hiermee is de NRD verder verbeterd. De belangrijkste aanpassing gaat over het scherper beschrijven van het aantal en type activiteiten per kalenderjaar van de verenigingen op het terrein.

Bestemmingsplan 

Nu de NRD is vastgesteld, wordt gestart met de plan-MER en de onderliggende onderzoeken. Aansluitend wordt het ontwerpbestemmingsplan vormgegeven. Deze procedures lopen straks gelijktijdig naast elkaar. Afstemming met de stakeholders in en rondom het zogenaamde plangebied (Eurocircuit-terrein) vindt plaats in het najaar. Het gekozen scenario, tijdens de raadsvergadering op 15 juli 2021, wordt vertaald naar het bestemmingsplan en moet zorgen voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen.

Reageren

Zodra de beide stukken gereed zijn, besluit het college van B&W dat deze ter inzage gelegd worden zodat ook hierop desgewenst inwoners en belanghebbenden kunnen reageren. Wanneer vervolgens deze procedures inclusief behandeling van eventuele zienswijzen zijn afgerond, legt het college het definitieve bestemmingsplan van het Eurocircuit-terrein voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Voor inwoners is er dan nog de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken.  

Lange geschiedenis

Al meer dan drie jaar wordt gesteggeld over de toekomst van het Eurocircuit. In 2019 sprak de Raad van State uit dat het circuit maar 8 uur per week geopend mag zijn, gemeten van moment openen van de poort tot het sluiten van de poort. Het bestuur acht deze tijdspanne veel te kort om een complete wedstrijd te kunnen laten plaatsvinden.
De gemeente was toen al bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het circuit. Dit zou het rallycrossbestuur de ruimte gaan geven om wedstrijden op een goede manier te kunnen organiseren.
In juli 2021 werden voor het nieuwe bestemmingsplan vijf scenario’s uitgewerkt. De raad koos voor het scenario waarin het huidige gebruik door de zes verenigingen van het Eurocircuit gelegaliseerd wordt. Daarvoor moet een nieuwe bestemmingsplanprocedure opgestart worden.
De eerste wedstrijd ooit op het Eurocircuit, werd verreden in april 1971.

Meer informatie

Meer informatie over de definitieve NRD en het proces tot een nieuw bestemmingsplan is te vinden op onderstaande website. Deze wordt regelmatig geactualiseerd: 

www.valkenswaard.nl/eurocircuit 

Uit de krant

Uit de krant