Prestatieafspraken gemaakt voor de sociale woningbouw in 2021


<p>Op dinsdag 9 februari vond &ndash; op gepaste afstand - de ondertekening plaats van de Prestatieafsafspraken 2021 voor sociale woningbouw. Directeur Maarten Meulepas (links op de foto) zette zijn handtekening namens Woningbelang en burgemeester Anton Ederveen namens de gemeente Valkenswaard. </p>

Op dinsdag 9 februari vond – op gepaste afstand - de ondertekening plaats van de Prestatieafsafspraken 2021 voor sociale woningbouw. Directeur Maarten Meulepas (links op de foto) zette zijn handtekening namens Woningbelang en burgemeester Anton Ederveen namens de gemeente Valkenswaard.

(Foto: )

Prestatieafspraken gemaakt voor de sociale woningbouw in 2021

De gemeente Valkenswaard, Woningbelang en de huurdersbelangenvereniging van Woningbelang (HBV) hebben overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken voor 2021.

VALKENSWAARD - Het maken van deze jaarlijkse afspraken is een wettelijke verplichting op grond van de Woningwet 2015. De prestatieafspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen deze partijen op het gebied van volkshuisvesting, vooral waar het gaat over de sociale woningvoorraad.

Wethouder Kees Marchal (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): “Door het stijgende woningtekort neemt ook de druk op de sociale woningvoorraad toe. In de prestatieafspraken 2021 hebben wij afspraken gemaakt over nieuwbouw van sociale huurwoningen. Huurwoningen dus, voor inwoners met een smalle beurs. Doel is om de beschikbaarheid van deze betaalbare huurwoningen te bevorderen voor mensen die niet zelfstandig in hun woonruimte kunnen voorzien. In de nieuwe afspraken spelen we in op een aantal hierna beschreven ontwikkelingen.”

Betaalbare woningen

De verwachting is dat er de komende 10 jaar behoefte zal zijn aan ongeveer 260 sociale huurwoningen. In de jaren 2021-2025 geeft de gemeente daar invulling aan door geplande nieuwbouw van circa 90 woningen in de volgende projecten: Stakenborgakker, Emmalaan, hoek Le Sage ten Broekstraat – Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat. Daarnaast onderzoeken gemeente en Woningbelang de mogelijkheden om op andere locaties de benodigde overige 170 sociale huurwoningen te kunnen realiseren in de jaren 2025-2029. Zo gaat Woningbelang de haalbaarheid onderzoeken van een herontwikkeling van het huidige kantoor aan de Waalreseweg naar een nieuw te bouwen complex. Daarin zou, behalve voor het kantoor, ook plaats zijn voor betaalbare wooneenheden.

Bevolkingsgroei en vergroening

De samenwerking tussen de gemeente en Woningbelang om jongeren en jonge gezinnen te behouden en aan te trekken, werpt zijn vruchten af. De bevolking van Valkenswaard is weer aan het groeien. Dat geldt óók voor de doelgroep jongeren en jonge gezinnen tot en met 35 jaar. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn het realiseren van nieuwbouw en het voortzetten van de prestatieafspraak dat Woningbelang jaarlijks minimaal 100 woningen beschikbaar stelt voor de doelgroep starters (jongeren tot en met 35 jaar zonder zelfstandige woonruimte). Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden om kleine, duurzame wooneenheden te realiseren, zoals tiny houses of studio’s voor spoedgevallen en voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.

Regionale woonruimteverdeling

Woningbelang sluit zich in de loop van het eerste kwartaal 2021 aan bij het regionale woonruimteverdeling-systeem Wooniezie. Woningbelang wil woningzoekenden helpen om hun zoektocht naar een betaalbare huurwoning in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) gemakkelijker te maken. De woningcorporaties in de regio Eindhoven werken samen aan één overzichtelijk aanbod van hun beschikbare huurwoningen: het platform Wooniezie. Wooniezie geeft informatie over vraag en aanbod van huurwoningen in de hele regio, maar ook over het zoekgedrag en de slaagkansen voor woningzoekenden.

Wonen, zorg, leefbaarheid en duurzaamheid

In Valkenswaard is sprake van een dubbele vergrijzing: het aantal 65-plussers neemt toe en binnen deze groep zien we het aandeel 75-plussers stijgen. Daarmee nemen de opgaven toe op het snijvlak van wonen en zorg. De gemeente onderzoekt, samen met onder meer Woningbelang, de huidige en toekomstige vraag op het gebied van wonen en zorg, afgezet tegen het aanbod. Dit onderzoek levert belangrijke informatie op voor de Woonvisie. Die wil men dit jaar opstellen, samen met nog andere belanghebbende partijen. Woningbelang en de gemeente trekken ook al samen op om wijken leefbaar te houden en overlast te voorkomen. Verder werken zij samen op het gebied van duurzaamheid, zowel in het verduurzamen van de woningen, als het stimuleren van duurzaam gedrag bij inwoners van Valkenswaard.

Uitdagend totaalpakket

Samengevat: Woningbelang en de gemeente werken samen aan woonbeleid dat zich richt op beschikbaarheid van betaalbare woningen, leefbare wijken en duurzaamheid. Daarbij is er specifieke aandacht voor het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen, het opvangen van de vergrijzing, de betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
Samen met de huurdersbelangen vereniging (HBV), spant de gemeente zich in om de voorgenomen projecten te realiseren. Zij hebben hun ambities voor 2021 vastgelegd in de prestatieafspraken en gaan nu de uitdaging aan om ze waar te maken!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden